ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ (หัวหน้าภาควิชาฯ)

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14

Tel: +66 2 2186928 Email: tboonpra03@yahoo.com

EDUCATION: 

Ph.D. (Mineral Economics)  Colorado School of Mines, USA

RESEARCH:

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเหมืองแร่, เศษฐศาสตร์พลังงาน, เศษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, การประเมินโครงการอุตสาหกรรม, การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการลงทุนด้านอุตสาหกรรม

 

 

 

รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารสลับ ลดาวัลย์ ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการแหมืองแร่ฯ

Tel: +66 2 21868582 Email: somsak6931@gmail.com

EDUCATION: 

วศ.ม.(วิศวกรรมเหมืองแร่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

RESEARCH:

วิศวกรรมการแต่งแร่และวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่, วิศวกรรมเหมืองแร่

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14

Tel: +66 2 2186930 Email: dawancu@gmail.com

EDUCATION: 

Ph.D. (Macromolecular Science) Osaka University, Japan

RESEARCH:

เคมีการแร่, เคมีโพลิเมอร์, โพลิเมอร์คอมโพสิท, ประสิทธิภาพพลังงานและทรัพยากรเพื่อลดภาวะเรือนกระจก, Climate Friendly Resources Utilization, Mineral Characterization and Recycling

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14

Tel: +66 2 2186917 Email: jirawat.c@chula.ac.th

EDUCATION: 

Ph.D. (Petroleum Engineering) University of Texas (Austin), USA

RESEARCH:

เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม, วิศวกรรมการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียม, วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม, วิศวกรรมแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม, Petroleum Field Development Planning, Environmental Impact Assessment in Petroleum Engineering

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร พุ่มจันทร์

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14

Tel: +66 2 2186918 Email: sunpumjan@gmail.com

EDUCATION: 

Ph.D. (Geotechnology) Michigan Technological University, USA

RESEARCH:

ธรณีสถิต, อุทกธรณีวิทยา, ธรณีเทคนิค, Geostatistical estimation, Geoechnical related works

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ อธิชนากร

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14

Tel: +66 2 2186921 Email: suwat.a@chula.ac.th

EDUCATION: 

Ph.D.  (Petroleum Engineering) Stanford University, USA

RESEARCH:

วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ, การทดสอบหลุมน้ำมันและก๊าซ, การวิเคราะห์ระบบการผลิต, Reservoir Engineering, Well Test Analysis, Artificial Intelligence Applications, Reservoir Simulation, Optimization

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร มณีอินทร์

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14

Tel: +66 2 2186954 Email: kreangkraim@yahoo.com

EDUCATION: 

Ph.D. (Industrial Systems Engineering) University of Regina, CANADA

RESEARCH:

Carbon capture, Storage and utilization , Unconventional oil and Gas Production, Biomass

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ เหล่าวัฒนบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14

Tel: +66 2 2186926 Email: pipat.l@chula.ac.th

EDUCATION: 

Ph.D. (Mining and Earth Systems Engineering) Colorado School of Mines , USA

RESEARCH:

Geological Engineering, Rock Mechanics, Rock Engineering, Tunneling, Underground Excavation

 

 

 

 

อาจารย์ ดร. ฟ้าลั่น  ศรีสุริยชัย

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14

Tel: +66 2 2186925 Email: falan.s@chula.ac.th

EDUCATION: 

Ph.D. (Georesource and Geotechnology) University of Bologna, ITALY

RESEARCH:

Enhanced oil recovery, Petrophysics, Rock and fluid properties

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14

Tel: +66 2 2186923 Email: apisit.nu@chula.ac.th

EDUCATION: 

Ph.D. (Mineral Process Engineering) Griffith University, AUSTRALIA

RESEARCH:

Mineral processing, Mineral flotation and its reagents, Rock and Mineral characterization, Surface analysis which related aspects of mineral processing, Metals Recovery and Purification Processes, Potash Processing, Coal Handing and Clean Coal Technology.

 

 

 

 

อาจารย์ ดร. Raphael Bissen

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14

Tel: +66 2 2186931 Email: Raphael.b@chula.ac.th

EDUCATION: 

Dr. rer. nat. (Geology) University of Freiburg, GERMANY

RESEARCH:

Rock Mechanics, Fracture Modeling, Geomechanical Modeling, Photogrammetry

 

 

 

 

อาจารย์ ดร. กิตติพงค์ จงกิตตินฤกร

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14

Tel: +66 2 2186924 Email: kittiphong.j@chula.ac.th

EDUCATION: 

Ph.D. (Petroleum Engineering) University of Oklahoma, USA

RESEARCH:

Petroleum Engineering