เทรนด์วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมยุค 4.0

รายการพูดจาประสาช่าง | วันอังคาร 10.00-10.30 น.
อ.ดร.พรรณี แสงแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1,838 Comments