ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาอาชีวะที่เข้าร่วมโครงการเทคนิคเหมืองแร่ รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการมีจุดประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่ความรู้ความเข้าใจในด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ส่งเสริมการพัฒนากำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและยกระดับฝีมือแรงงานในสถานประกอบการให้ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ