เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดย ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้ช่วยคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม และ  อาจารย์ ดร.ธีระยุทธ เพ็งสะอาด อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้ให้การต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องสมุด ห้อง MI Center ห้องปฏิบัติการของ ISE และภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตเลียม โดย ผศ.ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ ได้พาคณะเข้าเยี่ยมชม โครงการพัฒนาชุมชนของวัดป่าศรีแสงธรรม เรื่องพลังงานและการเกษตร จนมาเป็นโรงเรียนพลังงานทดแทนต้นแบบ และโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (วัดป่าศรีแสงธรรม) โดยมีพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม พร้อมทีมงานให้การตอนรับเป็นอย่างดี

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้แก่ นายสันติภาพ พูลสวัสดิ์ นางสาวธวัลรัตน์ แก้วงาม นายณัชคุณ ธีรกิจโกศล และนายนาวิก ศรีอุปัชฌาย์ โดยมี อาจารย์ ดร.ธีระยุทธ เพ็งสะอาด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รางวัล Popular Vote จากการประกวดคลิปวิดีโอโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “รีไซเคิลเศษโลหะอย่างไร ให้ห่างไกล U-POPS” ในโครงการงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2020: Today for Tomorrow ภายใต้โครงการ Greening the Scrap Metal Value Chain Through Promotion of BAT/BEP to Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

วันที่ 6 มีนาคม 2563  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มาเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการหินและห้องปฎิบัติการปิโตรเลียม ในโครงการการเรียนการสอนของภาควิชาฯ โดยมี ผศ.ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ให้การตอนรับพร้อมแนะนำการใช้ในห้องปฎิบัติการ

มื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ทางภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เชิญ นายปรินทร์ หันทนนท์ และ นางสาวสุรางค์ การช่าง ศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่ บริษัท Waste Management Siam Ltd. มาเป็นวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ “Potential of Resources Recovery and Recycling Projects in Thailand” ให้กับคณาจารย์และนิสิตของภาควิชาฯ

เมื่อวันที่ 15 – 17 มกราคม 2563 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ เยี่ยมชมการสาธิตการใช้เครื่องมือในห้องปฎิบัติการเหมืองแร่และปิโตรเลียม ภายในงานค่ายลานเกียร์ครั้งที่ 19 เพื่อที่จะได้มาเรียนรู้ทั้งการฝึกวิธีการคิดเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้นำให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 13 – 16 มกราคม 2563 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมได้โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมแหล่งปิโตรเลียม ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม และนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมเข้าร่วม

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม นำนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทรัพยากรธรณี จำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ (Mining Camp) ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดยมีนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วม โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 13- 17 มกราคม 2563

         

 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ทางภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานสัมมนาวิชาการด้านทรัพยากรธรณี สิ่งแวดล้อม และกระบวนการนำทรัพยากรกลับมาใช้ ภายในชื่อโครงการ The 7 Joint Serminar on Gro-environmental Engineering and Recycling GER 2019 ณ ตึก วิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์และนิสิต นักศึกษา จากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี และ มหาลัยต่างๆ จากประเทศ จีน ญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนี้ยังมีการศึกาาดูงาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 อีกด้วย

 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ทางภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการทัศนศึกษาด้านเทคโนโลยีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมความรู้ทางวิชาการและประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา 2106415 Resources Recovery and Recycling ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณาจารย์และนิสิตปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน จำนวนทั้งสิ้น 16 คน

       

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม – 16 กันยายน 2562 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (Hokkaido University) ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกงาน ได้จัดกิจกรรมให้นิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศญีปุ่น ได้มีโอกาสเข้าฝึกงานที่ แผนกเหมือง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และบริษัทเหมืองแร่พนมทวน จำกัด อำเภอพนวทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงในการทำงานและนำหลักทฤษฎีที่เรียน มาประยุกต์ใช้

                                   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม เป็นประธาน รวมถึงคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ เข้าร่วม เพื่อให้นิสิตปัจจุบันได้มีโอกาสแสดงความเคารพ  แด่คณาจารย์ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วได้มีโอกาสกลับมาพบปะพูดคุยกับรุ่นน้องและคณาจารย์อีกด้วย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 Prof. Shuji Owada จาก Faculty of Science and Enginnering, Waseda University, Japan ให้เกียรติมาเยือนภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม เพื่อหารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย พร้อมกับบรรยายผลงานวิจัยเกี่ยวกับ Next Generation Resources Recycling Technology โดยเน้น Smart Communication and Smart Sorting ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนำกลับคืนทรัพยากร และประหยัดพลังงานมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับเทคโลโลยีดังเดิม

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม โดย รศ.สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย ได้จัดทัศนศึกษา เยี่ยมชมบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยมีนิสิตวิศวกรรมทรัพยากรธรณีชั้นปีที่ 4 และนิสิตปริญญาโทของภาควิชาเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม โดย รศ.สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย ได้จัดทัศนศึกษา เยี่ยมชมบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (โรงงานเขาวง) จำกัด จังหวัดสระบุรี โดยมีนิสิตวิศวกรรมทรัพยากรธรณีชั้นปีที่ 4 และนิสิตปริญญาโทของภาควิชาเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม โดย รศ.สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย รวมถึงนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทรัพยากรธรณี จำนวน 5 คน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดยมีนายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) เป็นประธาน เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการเหมืองแร่ (Mining Camp) รุ่นที่ 12 โดยมีนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 23 คน  เข้าร่วมทำกิจกรรมพร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมค่ายวิชาการเหมืองแร่จัดขึ้นในวันที่ 8-12 มกราคม 2561 ที่ กฟผ. แม่เมาะ โดยเน้นการเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริง

เมื่อวันที่ 20-23 ธันวาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมได้โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมแหล่งปิโตรเลียม ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม เป็นประธาน รวมถึงคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ เข้าร่วม

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม รวมถึงคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิต จาก The Technological University, Mandalay ประเทศพม่า

เข้าเยี่ยมชมโรงปฏิบัติการ การแต่งแร่ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม โดย รศ.สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย และนิสิตวิศวกรรมทรัพยากรธรณีชั้นปีที่ 3 ได้จัดทัศนศึกษา

เยี่ยมชมบริษัท ศิลาสมบูรณ์ทรัพย์ จำกัด

ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหินสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 31สิงหาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม เป็นประธาน รวมถึงคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ เข้าร่วม  เพื่อให้นิสิตปัจจุบันได้มีโอกาสแสดงความเคารพแด่คณาจารย์ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วได้มีโอกาสกลับมาพบปะกับรุ่นน้องและคณาจารย์อีกด้วย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ Introduction and preface to sustainability management โดย Mr. Arne Winther จากประเทศนอร์เวย์

เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมได้จัดสัมนาพิเศษในหัวข้อการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานหลักสูตร ของ TABEE โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม เป็นประธาน รวมถึงคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ เข้าร่วม

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมได้จัดปฐมนิเทศ นิสิตให้ชั้นปี 1 ในสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี และ นิสิตชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม รวมถึงคณาจารย์ประจำสูตรเข้าร่วม  เพื่อแนะนำและชี้แจงเรื่องต่างๆที่สำคัญในการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้จัดบรรยายพิเศษ โดย Assoc. Prof. Dr. Kataro YONEZU จาก Kyushu University

ในหัวข้อเรื่อง Rare Earth Elements and Basic on Economic Geology

วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 ผศ.ดร.สุนทร พุ่มจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรเหมืองแร่ปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ พลโทมงคล จิวะสันติการ รองประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายเจริญ โคตรดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพิเศษเทคนิคเหมืองแร่ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มและสนับสนุนโครงการนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรที่สนใจศึกษาด้านการเหมืองแร่โดยร่วมมือกับทางวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากร เพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพด้านเหมืองแร่หรือสาขาที่เกี่ยวข้องใน “หลักสูตรพิเศษเทคนิคด้านเหมืองแร่” อันเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สถาบันส่งเสริมและยกระดับการศึกษาด้านการเหมืองแร่ไปสู่ระดับสากล ให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ที่สนใจในการศึกษาสายอาชีพ และยังสามารถต่อยอดการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อีกทาง ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่เข้ามาช่วยกลุ่มนักศึกษาให้ได้มีโอกาสจบออกมาและมีงานรองรับได้ต่อไป

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม โดย รศ.สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย รวมถึงนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทรัพยากรธรณี จำนวน 5 คน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดยมีนายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) เป็นประธาน เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการเหมืองแร่ (Mining Camp) รุ่นที่ 11 โดยมีนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ซึ่งขอเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 23 คน  เข้าร่วมทำกิจกรรมพร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมค่ายวิชาการเหมืองแร่จัดขึ้นในวันที่ 9-13 มกราคม 2560 ที่ กฟผ. แม่เมาะ โดยเน้นการเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริง

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม โดย รศ.สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย และนิสิตวิศวกรรมทรัพยากรธรณีชั้นปีที่ 2 ได้จัดทัศนศึกษา เยี่ยมชมบริษัท เคมีแมน จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตแร่และเคมีอุตสาหกรรม โดยแปรสภาพจากแร่ธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์แร่เคมีพื้นฐาน และเคมีสังเคราะห์

      วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ร่วมกับบริษัทโมนาร์ช วิลล์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด โดย นายกษาณฑ์ ปิยาภิมุข กรรมการบริษัท ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ GREEN MINING

โดยมี หลักการและเหตุผลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศไทยอย่างยั่งยืน เพื่อศึกษาและเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน เพื่อการจำแนกเขตพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณีออกเป็นเขตเพื่อการสงวน อนุรักษ์ และพัฒนาใช้ประโยชน์ พร้อมกับมาตรการหรือทางการบริหารที่ดีแบบ GREEN MINING เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเหมืองแร่ และการบริหารจัดการพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เมื่อวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน The ASEAN++ 2016: Towards Geo-resources Education in ASEAN Economic Community

เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม -1 สิงหาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน 5th SOMP Regional Meeting “MINING FOR A SUSTAINABLE FUTURE  Opportunities for Mining Education and Research in the ASEAN region and beyond”

เมื่อวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด

Workshop on Potash Technology Application in Thailand

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้จัดบรรยายพิเศษ โดย Prof. Tsutomu SATO จากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ในหัวข้อเรื่อง

Environmental Mineralogy for Management of Hazardous Inorganic Anions – Lessons learnt from processes Nuclear Accident at Fukushima Daiichi NPP What’s happen? What can geological engineer do for our next generation?