เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม