มื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ทางภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานสัมมนาวิชาการด้านทรัพยากรธรณี สิ่งแวดล้อม และกระบวนการนำทรัพยากรกลับมาใช้ ภายในชื่อโครงการ The 7 Joint Serminar on Gro-environmental Engineering and Recycling GER 2019 ณ ตึก วิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์และนิสิต นักศึกษา จากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี และ มหาลัยต่างๆ จากประเทศ จีน ญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนี้ยังมีการศึกาาดูงาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 อีกด้วย